Huisregels

In het onderstaand regelment staan de huisregels van het bedrijf. Deze huisregels zijn er voor ieder om zich eraan te houden. Het bedrijf staat in zijn recht om onbevoegden, al dan niet met of zonder politie, het bedrijf uit te zetten.

HUISREGLEMENT KDANZ

o Elke toezichthouder / bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich voor het binnentreden van KDanz bij de bedrijfsleiding / directie te legitimeren. Art 5:12 Algemene wet Bestuursrecht.

Op het terrein en in het gebouw van Kdanz, is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein of het gebouw van Kdanz verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

1. Parkeren
o Parkeren van auto, motor of (brom)fiets nabij het pand van Kdanz geschiedt geheel op eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.

2. Toegang
o KDanz dient voortdurend veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen. Zodra de omvang van een groep of spanningen daartoe aanleiding geven, zal vanaf dat moment aan potentiële leden van dergelijke groepen de toegang tot de uitgaansgelegenheid worden geweigerd.

o De leeftijd is per evenement verschillend hou hiervoor de agenda in de gaten. Alleen na voorafgaand overleg met en toestemming door de directie van Kdanz, kan van deze regel worden afgeweken. De directie zal per situatie nadere voorwaarden stellen. Op verzoek van een toezichthouder bent u verplicht een geldige Nederlandse legitimatie (paspoort / ID-kaart / rijbewijs) te overleggen. Dit is bij wet geregeld per 1-1-2005.

o Correcte kleding is in en om Kdanz verplicht, indien u niet voldoet aan onze norm behouden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren. Trainingspakken zijn niet toegestaan.

o Kdanz hanteert een samenscholingsverbod in en om Kdanz voor groepen groter dan 5 personen

o Bij het betreden van de uitgaansgelegenheid verklaart u zich akkoord met visitatie van uw bagage en onderzoek aan kleding.

o In bewaring gegeven goederen/zaken worden maximaal 2 maanden bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.

o Voor uw en onze veiligheid zijn onze portiers/toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement. Zij treden op namens de directie en zijn derhalve bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan u als bezoeker, welke door u dienen te worden opgevolgd.

o Bij constatering van niet-naleving van dit reglement, waarbij uw betrokkenheid wordt vermoed, verbindt u zich nu reeds voor alsdan om op eerste verzoek van onze portier/toezichthouder met hem mee te gaan en eventueel over het betreffende geval te worden gehoord.

o Discussie met onze portier/toezichthouder is tijdens evenementen niet mogelijk. Als u het idee heeft niet correct te worden behandeld door Kdanz, danwel medewerkers van Kdanz, willen wij u uitnodigen uw verhaal te komen doen tijdens kantooruren.

o Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie geluid en/of beeldmateriaal te maken in en om Kdanz.

o Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan u de toegang, voor een bepaalde periode, worden geweigerd of ontzegd.

3. Wapens
o Het onder zich hebben van wapens en of munitie (vernoemd in de wet wapens en munitie) of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn in en bij Kdanz ten strengste verboden.

4. Drugs
o Het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs genoemd in de Opiumwet is bij en in Kdanz ten strengste verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens en/of drugs worden deze goederen direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

5. Camera’s
o Voor uw en onze veiligheid houden wij mede toezicht doormiddel van camera’s. In geval van calamiteiten zullen de opgenomen beelden gebruikt worden ter identificatie.

6. Garderobe
o Kleding kan tegen betaling in bewaring worden gegeven bij de garderobe. U ontvangt daar een bewijsnummer of badge van afgifte.

o Bij vermissing van door u in bewaring gegeven kleding wordt deze vergoedt tot een maximum van € 75,- (vijfenenzeventig euro), mits deze vermissing door u wordt gemeld binnen drie dagen na datum van uw bezoek en u een geldig bewijsnummer of badge kunt overleggen met een geldig aankoopbewijs van het betreffende kledingstuk. Kleine persoonlijke zaken zoals helmen, paraplu’s etc. zullen wij niet vergoeden. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor vermissing van persoonlijke zaken, anders dan eerder genoemde kleding die door u zijn afgegeven bij garderobe of receptie.

7. EHBO
o Indien u hulp wenst van de EHBO van Kdanz, dient u de aanwijzingen van de dienstdoende hulpverlener strikt op te volgen.

o De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde personeel van Kdanz, of die welke het directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.

8. Klachten
o Om zoveel mogelijk uw prettige en veilige verblijf in Kdanz te waarborgen, worden ieders gedragingen getoetst aan de inhoud van dit reglement. Mocht u toch klachten hebben over de toepassing daarvan door ons personeel, dient u dit binnen 5 werkdagen schriftelijk in te dienen bij KDanz (Loet 13, 1741BN, Schagen) onder vermelding van “klacht”

9. Algemeen
o Handelingen en uitlating die duiden op racisme worden niet getolereerd.

o Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten Kdanz te verspreiden zonder toestemming.

o Het is verboden om eigendommen van Kdanz mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen is men aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

o In diverse zalen in ons bedrijf wordt meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in deze zalen geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken. Oordopjes zijn verkrijgbaar in Kdanz.

o Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes. In de rest van onze uitgaansgelegenheid is roken bij wet verboden. Bij overtreding zult u worden aangesproken op uw gedrag en kan u de toegang worden ontzegd.

o Toiletruimten zijn voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

o Wij werken binnen met een Laser installatie, De Laserstraal kan schadelijk zijn voor opnameapparatuur, gebruik hiervan is voor U eigen risico.

o In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie van Kdanz alsnog over mogelijk te nemen maatregelen